RSS

บางเขนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต เป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชนเขตบางเขน ตามหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 18พ.ค. 61 เวลา 15.00–19.00น. ณ ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร บ้านบางเขน

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตจัดการประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตสวนหลวง   วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 13.30–16.00 น. ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง

เขตพญาไท   วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 13.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมประดิพัทธ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพญาไท

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีจัดโครงการ “ศุกร์ สุขใจ สวมผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน”

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำโครงการ “ศุกร์ สุขใจ สวมผ้าไทย ใส่บาตรร่วมกัน” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนอนุรักษ์ความเป็นไทย    ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานกับการทำจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการทำบุญตักบาตร เดือนละ 1ครั้ง อีกทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเพื่อนำไปตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันดังกล่าวด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 25พ.ค. 61 เวลา 08.30น.บริเวณด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศชวนชมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า กรมการศาสนา วัดกระทุ่มเสือปลา และสำนักงานเขตประเวศ กำหนดจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-22พ.ค. 61            เวลา 09.00-16.30น. ณ อาคาร 100ปี พระครูอมรธรรมนิวิฏฐ์ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพฯ การประกวดแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาชาย-หญิง รวม 58ทีม และระดับมัธยมศึกษาชาย-หญิง รวม 58ทีม ทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา และได้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันที่ 21พ.ค. 61 เวลา 09.30น.

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังร่วมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร เดือน พ.ค. 61

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า สำนักอนามัยจัดรถยนต์หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร(Mobile Unit Food Safety) เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดออกหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ประจำเดือน พ.ค. 61 ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันที่ 24พ.ค. 61 เวลา 08.00-16.00น.

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองและพญาไทออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกตรวจพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นทันที ดังนี้

ดอนเมืองตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

เขตดอนเมือง    วันที่ 21พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.เทิดราชัน ถ.นาวงประชาพัฒนา และถ.เดชะตุงคะ  หากท่านผู้ใดต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน โทร. 0 2565 9405

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลา 09.00 น. ดังนี้

เขตยานนาวา  วันที่ 20พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00น. บริเวณ ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ 18และ 20ถ.นราธิวาสฯ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2294 8778        

เขตวังทองหลาง   เวลา 09.00–12.00น. วันที่ 19พ.ค. 61 บริเวณหมู่บ้านทิพย์นคร ซ.ลาดพร้าว 80แยก 22และวันที่ 20พ.ค. 61 หมู่บ้านราชาวิลล่า ซ.ลาดพร้าว 67/2สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 02 538 5350ต่อ 6976

นัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่เขตสัมพันธวงศ์

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตประเวศ   วันที่ 23พ.ค. 61 เวลา 14.00-15.00น. โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน

เขตลาดกระบัง    วันที่ 21พ.ค. 61 ณ ชุมชนซิรอตุ้ลญันนะห์ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร 02326 9008

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตบางซื่อ  วันที่ 19-20 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 06.00น. เป็นต้นไป ณ ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2586 9974โทรสาร 0 2585 9614

เขตบางเขน  วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 09.00–12.00น. บริเวณ ถ.รามอินทรา ถนนทางลัดเชื่อมพหลโยธิน –ลาดปลาเค้า

ถ.ลาดปลาเค้า ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.พหลโยธิน 55 และ ซ.รามอินทรา 5

อ่านเพิ่มเติม...