RSS

ดินแดงและลาดกระบังขอเชิญร่วมกิจกรรม “ขยะสร้างบุญ”

เขตดินแดง  นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. แจ้งว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 เขตฯ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล “ขยะสร้างบุญ” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในวันที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 09.30-12.00 น. ณ วัดพรหมวงศาราม ประชาสงเคราะห์ 27 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาควัสดุรีไซเคิลจากการคัดแยกขยะทั่วไป เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม ฯลฯ ตามความเหมาะสม เพื่อนำวัสดุที่ได้ ไปจำหน่ายและนำรายได้ถวายให้กับวัดพรหมวงศาราม และหากท่านใดที่มีความประสงค์ให้ทางเขตไปรับวัสดุรีไซเคิล ติดต่อได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2245 3376 ภายในวันที่ 25 พ.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขมเก็บตัวอย่างอาหาร เดือน พ.ค. 61

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดนักวิชาการสุขาภิบาลและนักวิทยาศาสตร์   ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคและตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาด้วยชุดทดสอบแบบทีเรีย (SI -2) ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย   ณ จุดตรวจดังนี้ วันที่ 23 พ.ค. 61 ณ ตลาดนัดวัดอุดมรังสี วันที่ 24 พ.ค. 61 ตลาดนัดอุ่นเรือน และวันที่ 25 พ.ค. 61 ตลาดศูนย์การค้าหนองแขม

อ่านเพิ่มเติม...

ดุสิตออกตรวจสถานประกอบการ

นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแข่งขันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่เขตร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถานีตำรวจนครบาลดุสิต และ ร้อย.สห.สนาม 3 พัน.สห.12 ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 30 พ.ค. 61 เวลา 10.00–12.00 น. บริเวณ ถ.สุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาอุ่นใจพญาไทบริการถึงที่

 

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. แจ้งว่า เขตฯ บริการประชาชนเชิงรุกและเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกขึ้น โดยกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 25 พ.ค. 61 ณ ชุมชนวัดไผ่ตัน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ พร้อมรับฟังความคิดเห็น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงจุด และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังนำบริการอื่นๆของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชน โดยเน้นการทำงานบริการเชิงรุก เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชน

                                                            -----------------       (เกศสุดา...เขตพญาไท รายงาน)

มีนบุรีชวนสมัครคัดเลือกแม่ตัวอย่าง กทม. ภายใน 25 พ.ค.นี้

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนแม่ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ส่งรายชื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครประจำปี 2561” เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป สามารถขอแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ชั้น 3 สำนักงานเขตมีนบุรี ภายในวันที่ 25 พ.ค. 61 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังเก็บสิ่งของเหลือใช้

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะชิ้นใหญ่ จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ วันที่ 26พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ณ ชุมชนหลังวัดลานบุญ (วัด 1) คลองประเวศบุรีรมย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวบรวมสิ่งของเหลือใช้ฯ  ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 09.00น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

                                                            -----------------       (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตมีนบุรี   เวลา 08.00-12.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 61 บริเวณ ถ.รามอินทรา ตั้งแต่สี่แยกเมืองมีน ถึง ซ.รามอินทรา 109 (สุดพื้นที่เขต) และ ถ.หทัยราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณ ซ.หทัยราษฎร์ 1 ถึง ซ.หทัยราษฎร์ 29 ตลอดเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง วันที่ 25 พ.ค. 61 ซ.ร่มเกล้า 14 และวันที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน ซ.ราษฎร์อุทิศ 26 ถ.ราษฎร์อุทิศ

เขตดอนเมือง   เวลา 09.00–12.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 61 บริเวณหน้าสโมสรการท่าอากาศยาน ถ.เชิดวุฒากาศ และวันที่ 28 พ.ค. 61 ณ วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) ถ.เชิดวุฒากาศ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9414

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเมืองจัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ปี 2561

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตและประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมเป็นคลังสมองของกรุงเทพมหานคร โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุเผยแพร่ แสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งมีผลงานเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ พวงมาลัยกระดาษ พวงมาลัยลูกปัด โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ต้นไม้มงคล การบูรแฟนซี กระเป๋าจากเชือกพลาสติก บายศรีผ้าจิ๋วและเครื่องทองน้อย งานปั้นจากดินไทย สบู่ขมิ้นชันผสมน้ำมะขาม และการแต่งหนังสือพระพุทธศาสนาวันสำคัญพระพุทธศาสนาและคำกลอน

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและมีนบุรีรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  วันที่ 23 พ.ค. 61 ณ ชุมชนแสงหิรัญ และชุมชนริมคลองภาษีเจริญ หมู่ 15 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618 - 6619

อ่านเพิ่มเติม...