RSS

พระนครจัดกิจกรรมขยะสร้างบุญ

นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า เขตได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล "ขยะสร้างบุญ"  ในวันที่ 25พ.ค. 61 เวลา 10.00น. ณ วัดมหรรณพารามวรวิหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิล จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญหรือบริจาควัสดุรีไซเคิล ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24พ.ค. 61 โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2223 5089, 0 2224 3157, 0 2281 8125

                                                            -----------------       (ปชส...เขตพระนคร รายงาน)

บางเขนสร้างจิตสำนึกผู้ประกอบการร่วมเฝ้าระวังมลพิษ

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะ    สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้น เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง และมลภาวะด้านอื่นๆ จากสถานประกอบการ และเป็นการตรวจสอบทางด้านสาธารณสุขของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5867–8

                                                            -----------------       (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

บางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2561

นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน พ.ค. 61 ในวันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับทราบปัญหาของชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                            -----------------       (ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

ประเวศชวนร่วมโครงการสวนผักในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวและการทำการเกษตรในเขตเมืองตามโครงการสวนผักในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มิ.ย. 61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมดิน การเลือกชนิดผักสวนครัวที่เหมาะสม วิธีการป้องกันกำจัดโรคแมลงที่พบเสมอ การฝึกปฏิบัติเพาะกล้าและย้ายกล้าผักสวนครัว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับกล้าผักสวนครัว พร้อมภาชนะปลูกและปุ๋ย ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2328 7428 ต่อ 6386, 6387 นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร. 08 4551 2711 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดอบรมทำขนมไทย/นำสมุนไพร อย่างต่อเนื่อง

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมวิชาชีพทำขนมไทยในเมนู เปียกปูนกะทิสดตะโก้มันม่วง ชาอัญชัญ น้ำสมุนไร ข้าเหนียวมูนสมุนไพร หน้าสังขยา หน้ากุ้ง หน้ากระฉีก หน้าปลาแห้ง ในวันที่ 19-20พ.ค. 61 เวลา 10.00-16.00น. ณ ศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.รูปถ่าย 1-2นิ้ว 2รูปสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2326 6288

                                                            -----------------       (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

หลักสี่ขอเชิญร่วมทำบุญ"ทอดผ้าป่ารีไซเคิล ขยะสร้างบุญ"

นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่ารีไซเคิล ขยะสร้างบุญ" เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยผู้สนใจสามารถนำขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษเหล็ก กระดาษ ฯลฯ มาบริจาคได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 6 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 พ.ค.61 เพื่อร่วมกันทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการจัดเก็บและทำลายขยะของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง

                                                            -----------------       (ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

ประเวศจัด Big Cleaning Day ซอยสุภาพงษ์ 3

นายธนะสิทธิ์  เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณคอนโดยงเจริญคอมเพล็กซ์ ซ.สุภาพงษ์ 3 ถ.ศรีนครินทร์ โดยพัฒนาล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร เก็บขยะ และตัดแต่งต้นไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของพื้นที่ พร้อมทั้งล้าง ลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                                                            -----------------       (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

บางเขนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต เป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชนเขตบางเขน ตามหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 15.00–19.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ และชุมชนหมู่บ้านคงหิรัญ

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจเข้มตามโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

เขตดุสิต  นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดออกตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 23 พ.ค. 61 ณ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และวันที่ 24 พ.ค. 61 โรงเรียนสุโขทัย และโรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยดำเนินการตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ  สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม และตรวจสอบความสะอาดผู้สัมผัสอาหาร เพื่อพัฒนาผู้สัมผัสอาหารและสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้ตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน และให้ผู้มารับบริการได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...