RSS

ดอนเมืองให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้บริการจัดการไขมันแบบครบวงจรตั้งแต่การให้บริการเก็บขนไขมันแก่สถานประกอบการและประชาชนเพื่อนำไขมันไปกำจัดที่โรงงานอย่างถูกลักษณะ และต้องเป็นไขมัน ที่ได้จากบ่อดักไขมันของสถานประกอบการและครัวเรือนที่เป็นไขมันจากพืชหรือสัตว์ที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย (สำหรับของเสียอันตราย    ซึ่งเกิดจากสถานที่ที่ทำการผลิต กลิ่น หรือเก็บสะสมน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ล้างอัดฉีดรถยนต์ สถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่เข้าข่ายการให้บริการเก็บและขนไขมันของกรุงเทพมหานคร) โดยในวันที่ 27 พ.ค. 61 กำหนดให้บริการเก็บขนไขมันที่ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ถ.สรณคมน์ ซ.20

อ่านเพิ่มเติม...

ราษฎร์บูรณะจัดอบรมให้ความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ ในวันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 08.00–16.00 น. ณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา กลุ่มเป้าเหมายคือเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 60 คน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาและให้มีความรู้ด้านการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

                                                            -----------------       (นิตยา...เขตราษฎร์บูรณะ รายงาน)

ภาษีเจริญจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 24 พ.ค. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองบางแวก –แยกสามกรุงศรี ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 23 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บริเวณ ถ.ราษฎร์พัฒนา โดยเขตฯ ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ ผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ท่อระบายน้ำ จุดอ่อนน้ำท่วม หาบเร่แผงลอย รวมถึงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและดำเนินแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร.0 2326 9149

                                                            -----------------       (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ดอนเมืองลงพื้นที่จัดกิจกรรมดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ ทำความสะอาด และการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยในวันที่ 22 พ.ค. 61 กำหนดจัดกิจกรรมที่ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้งดงาม ดังนี้

เขตธนบุรี   วันที่ 22 พ.ค. 61 เวลา 05.00-13.00 น. บริเวณ ถ.อินทรพิทักษ์ทั้งสองฝั่ง เวลา 08.30-12.00 น.  ถ.อินทรพิทักษ์ และ ถ.ประชาธิปก วันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 05.00–13.00 น. ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้า จาก ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 40ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 เวลา 08.30-12.00 น. ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 05.00–13.00 น. ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้า จาก ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ถึงโค้งวงเวียนใหญ่ เวลา 08.30-12.00 น. ใต้สะพานต่างระดับวุฒากาศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5624 และ 5625

อ่านเพิ่มเติม...

ประเวศสร้างเครือข่ายยาเสพติดในสถานประกอบการ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด   แก่แกนนำพนักงานของสถานประกอบในพื้นที่ จำนวน 50 คน ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ในวันที่ 28 พ.ค. 61 เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ เพื่อให้แกนนำพนักงานของสถานประกอบการในพื้นที่มีองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และสร้างแกนนำเครือข่ายยาเสพติดในสถานประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้บริหารเงินออม

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยจัดกิจกรรมเชิงรุก ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้พร้อมปลูกฝังวินัยการออม การบริหารเงินออม แนวทางการบริหารจัดการรายได้ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองหรือคนในครอบครัว ในวันที่ 19 พ.ค. 61 ณ ชุมชนหมู่บ้านซอยแอนเน็กซ์ ชุมชนพูนทรัพย์ และชุมชนหมู่บ้านเจริญวงศ์ โดยส่งเสริมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการทำแบบทดสอบชุดสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนในชุมชน

                                                            -----------------       (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

ลาดพร้าวออกหน่วยบริการ “ลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง”

นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เขตฯ ด้กำหนดจัด โครงการ “ลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 25พ.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น. ณ ชุมชนหมู่บ้านสมิทธิโชติ ถ.ลาดพร้าววังหิน โดยเขตฯ กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่ พัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณถนนและซอยแยก การลอกท่อระบายน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...