RSS

สายไหมเชิญเยาวชนประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตคลองสาน  นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางสาธารณะและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 9 ก.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.เจริญนคร บริเวณสะพานเจริญนคร 1- 2 เวลา 14.00-16.30 น. ณ สวนป่ากทม.เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกล้า วันที่ 10 ก.ย.60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.ลาดหญ้า บริเวณภายในสำนักงานเขตคลองสาน เวลา 14.00-16.30 น. ณ กรุงธนบุรี บริเวณคลองบางไส้ไก่ –อาคารสินสาทรทาวเวอร์ เพื่อให้ถนนทุกสายมีความสะอาด ปลอดภัย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตลาดพร้าว  นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยดำเนินการกวาดและล้างผิวจราจร ทางเท้า ตะแกรงระบายน้ำ ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง เสาไฟฟ้า สะพานลอยคนข้าม และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาทำความสะอาดวัดและศาสนสถาน พัฒนาทำความสะอาดเส้นทางลัดและที่รกร้างว่างเปล่า ดังนี้ วันที่ 11 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. บริเวณ ถ.ลาดปลาเค้า ถ.ลาดพร้าววังหิน ถ.โชคชัย 4 ถ.สังคมสงเคราะห์ และ ถ.เสนานิคม วันที่ 12 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถ.สุคนธสวัสดิ์ และวันที่ ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วัดลาดพร้าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตนัดวันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่

เขตสัมพันธวงศ์  นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ เพื่อให้เขตมีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 10 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนจงสวัสดิ์ แขวงตลาดน้อย จึงขอแจ้งผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าว คัดแยกขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ ขยะอันตราย นำออกมาทิ้ง ณ บริเวณจุดพักขยะ หน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันและเวลาที่แจ้ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224 8 ต่อ 7171–7172

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขมจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท เดือน ส.ค. 60

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560 จำนวน 122,670,000 บาท  ฝ่ายรายได้สามารถจัดเก็บรายได้ภาษี 3 ประเภท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59– 31 ส.ค. 60 ปรากฏว่ามีผู้ยื่นแบบชำระภาษี 3 ประเภท รวม 10,452 รายจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,185,635.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.12% ของประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2560  ประกอบด้วย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3,731 รายจำนวน 91,071,703.90 บาท  ภาษีบำรุงท้องที่ 4,893 ราย จำนวน 2,236,023.74 บาท และภาษีป้าย 1,828 รายจำนวน 9877,907.88 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีเข้มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายสว่าง แก้วมณี ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ“ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ ที่จำหน่ายในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 11 ก.ย. 60เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจฯ ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า วันที่ 13 ก.ย. 60 ตลาดเคหะชุมชนรามคำแหง ถ.รามคำแหง วันที่ 15 ก.ย. 60ตลาดมีนบุรี 1 ถนนสีหบุรานุกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตตรวจพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนกิจกรรม “สำนักงานเขตภาษีเจริญตรวจเยี่ยมชุมชน” เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 12 ก.ย. 60 ณ ชุมชนวัดจันทร์ฯ เขต1 หมู่ 3 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6636–6637

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและราษฎร์บูรณะรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 11ก.ย. 60ณ ชุมชนจันทรังษี เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต พร้อมกันนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานปกครองและทะเบียน (กรุงเทพมหานคร) กำหนดแผนออกให้บริการทำบัตรประชาชนด้วยรถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok  Mobile Service ) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทำบัตรประชาชน (ยกเว้น ในกรณีบัตรหายหรือทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด)  โดยประชาชนที่สนใจสามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์การค้าเพลินนารีมอลล์ ระหว่างวันที่ 9–10ก.ย. 60 เวลา 10.00–15.00น.

อ่านเพิ่มเติม...