RSS

คลองสานและจตุจักรนัดทิ้งนัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ในวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนท่าดินแดง 14-16 และชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ จึงขอเชิญชวนผู้พักอาศัยในชุมชนดังกล่าวนำขยะชิ้นใหญ่ นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนและจุดพักขยะ เพื่อเขตฯ จะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2437 5279 ต่อ 5073

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญและธนบุรีรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 22 ก.พ. 61 ณ ชุมชนเพชรเกษม 58 จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังชวนร่วมอบรมหลักสูตร”ร้านเสริมสวยมืออาชีพ”

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ (ส่วนกลาง) หลักสูตร “ร้านเสริมสวยมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 61 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนารับสมัคร อปพร.

นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12 หลักสูตรหลัก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 50 คน ในช่วงเดือน พ.ค. 61 เพื่อฝึกทักษะและให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที และเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ 

อ่านเพิ่มเติม...

พระโขนงประชุมคณะกรรมการชุมชน

นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดให้มีประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน ก.พ. 61 ในวันที่ 23 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง โดยเชิญประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ 

อ่านเพิ่มเติม...

หลายเขตออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

เขตคลองสาน นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และสถานีตำรวจในพื้นที่ กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน สำหรับวันที่ 20ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. ณ ชุมชนตรอกงูเห่า เวลา 17.30 น. ชุมชนซอยร่วมมิตร และวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 16.30 น. ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ เวลา 17.30 น. ชุมชนข้างโรงเรียนมิตรพลพณิชยการ เวลา 17.30 น. ซ.เจริญรัถ 12 เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับให้ความรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติด รวมถึงแจ้งการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำเยาวชนนอกสถานศึกษา และรับข้อร้องเรียนต่างๆ กลับมาดำเนินการแก้ไข ฯลฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

หนองจอกเปิดงานตลาดประชารัฐสี่แยกมหานคร

นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ในวันที่ 22 ก.พ. 61 เวลา 16.00 น. ณ ตลาดสี่แยกมหานคร ถ.สุวินทวงศ์ กม.39 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย และผู้ค้าที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ทำการค้า 

อ่านเพิ่มเติม...

หนองแขม Small Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญประชาชนและจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตหนองแขมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด 30 คน กลุ่มงานสวนตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ฝ่ายโยธาลอกท่อระบายน้ำ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และทำความสะอาดกล้อง CCTV 

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นเขตบางบอน

นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เกิดประโยชน์โดยตรงในการเป็นฐานข้อมูล เพื่อการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ่านเพิ่มเติม...