RSS

ภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมชีพ  ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ ชุมชนกัลปพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอยู่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นจนเป็นอันตรายถึงชีวิต พร้อมกันนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังจัดอบรมเจลล้างมือและสบู่เหลวสมุนไพร 3 ก.พ.นี้

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมวิชาชีพเจลล้างมือและสบู่เหลวสมุนไพร ตามโครงการอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 3 ก.พ. 61 เวลา 09.00-15.00 น. ณ วัดราชโกษา ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง แขวงขุมทอง เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาทะเบียนบ้าน     2. สำเนาบัตรประชาชน 3. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

บางบอนตรวจเข้มคุณภาพอาหาร เน้นสร้างเมืองอาหารปลอดภัย

น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ ผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย”ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการดูแลด้านการสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยเขตฯ ได้จัดแผนลงพื้นที่ตรวจเข้มด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสุ่มตรวจสุขลักษณะ  ด้านการสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการ ในวันที่ 25 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนสถานีพรมแดน และโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เวลา 09.00–12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้

เขตภาษีเจริญ  นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดทำแผนรักษาความสะอาดคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 25 ม.ค. 61 จะดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ณ บริเวณคลองสวนอ้อย (คลองบางจาก – คลองบางเพลี้ย) จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงคู คลอง เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย และกีดขวางทางน้ำไหล สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2413 1697 ต่อ 6615-6616

อ่านเพิ่มเติม...

สายไหมเชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ประกอบกับวันที่ 14 ก.พ. เป็นวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) ซึ่งคู่รักส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและนิยมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก เขตฯ จึงได้จัดโครงการ “สายไหมสายใยแห่งความรัก HAPPY VALINETINE DAY 2018”โดยเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับคู่รักที่ต้องการจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. 61 เวลา 08.00–16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ลาดกระบังเก็บสิ่งของเหลือใช้

นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะชิ้นใหญ่ จากบ้านเรือนประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ ในวันที่ 28 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00 น.  บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นเพลส ถ.ฉลองกรุง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวบรวมสิ่งของเหลือใช้ ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ออกมาวางไว้บริเวณหน้าบ้าน ก่อนเวลา 09.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง แก้ไขปัญหาขยะตกค้าง

อ่านเพิ่มเติม...

บางเขนและดอนเมืองจัดประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่

สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน ดังนี้

เขตบางเขน  นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่  ในวันที่ 25 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารนรกิจบริหาร ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน

อ่านเพิ่มเติม...

ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 26 ม.ค. 61 เวลา 08.00–15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง

อ่านเพิ่มเติม...

มีนบุรีและลาดกระบังตรวจเข้มคุณภาพอาหารและสารเคมีในผักสด

 
เขตมีนบุรี นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด”         เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยจะสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างผักชนิดต่างๆ             ที่จำหน่ายในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 29 ม.ค. 61 ณ ตลาดนัดร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า วันที่ 31 ม.ค. 61 ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่ามีนบุรี) ถ.สีหบุรานุกิจ สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834
 

อ่านเพิ่มเติม...