foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542016
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8056
10006
25057
1454410
232328
386415
1542016

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 16:50

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 

          นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เขตฯ เปิดศูนย์รับร้องทุกข์เขตบางเขน ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางเขน เพื่อคัดกรองและส่งต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน หากประชาชนพบเหตุเดือดร้อนรำคาญสามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้ที่ โทร. 0 2521 0666 ต่อ 5856  0 2972 9960 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

 

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดการประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน มิ.ย. 60 ในวันที่ 23 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงนโยบายกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ ร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่เขต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                          -----------------        (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

 

          นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด ในวันที่ 28 มิ.ย. 60 เวลา 08.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานประกอบการต้นแบบ และขยายการดำเนินงานสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด รวมทั้งเพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการพื้นที่            เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนสถานประกอบการ จำนวน 120 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

                                                          -----------------        (ปชส...เขตทุ่งครุ รายงาน)

 

          ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจะปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องดับไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 60 เวลา 16.00 น. ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไม่สามารถใช้การได้ ดังนั้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 60 ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบบัตรประจำตัวประชาชน เว็บไซต์และอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ (ยกเว้นการแจ้งตาย)

                                                          -----------------        (ปชส...เขตวัฒนา รายงาน)

 

นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการเรียนการสอนการทำดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เขตฯ จึงขอปเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด ประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ในพื้นที่ และผู้มีจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2424 3777 ต่อ 6189-6190                  

                                                          -----------------        (ปชส...เขตบางพลัด รายงาน)

 

          นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ลงพื้นที่ร่วมตรวจวัดควันดำ-เสียงดัง ร่วมกับและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ในวัน 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ร่มเกล้า  ซ.ร่มเกล้า 30-52 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือผู้ประกอบการขนส่ง ไม่นำรถที่ก่อมลพิษทางอากาศและเสียงมาใช้ อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน

                                                          -----------------        (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

 

นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัด โครงการ “ลาดพร้าวเมืองสะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิถีพอเพียง” เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตลาดพร้าวให้เป็นเขตที่สะอาด ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างความสุข ความเจริญมั่นคงต่อประชาชน ชุมชน และสังคม โดยกิจกรรม ที่จะดำเนินการ ได้แก่ การรณรงค์เก็บผักตบชวาในลำคลองและลำรางในพื้นที่เขต การวัด

อ่านเพิ่มเติม...

 

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่กองทัพบกร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่ประกอบอาชีพอิสระได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคตามปัจจัยเสี่ยง ได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ เขตฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตประเวศและประกอบอาชีพอิสระ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้า ช่างซ่อมรถ,คอมพิวเตอร์ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป คนงานก่อสร้าง ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง

อ่านเพิ่มเติม...

 

          นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร (1555) และผ่านช่องทางอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 117 เรื่อง โดยแบ่งเป็น เหตุเดือดร้อนรำคาญ  22 เรื่อง ปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 20 เรื่อง ถนนชำรุด 11 เรื่อง น้ำท่วม 11 เรื่อง ปัญหาอาคาร 8 เรื่อง การกระทำผิดในที่สาธารณะ  11 เรื่อง ต้นไม้ สวนสาธารณะ 10 เรื่อง เขื่อน คู คลอง 3 เรื่อง ท่อระบายน้ำ 7 เรื่อง ปัญหาการจราจร 4 เรื่อง ไฟฟ้า 6 เรื่อง  สะพาน 2 เรื่อง การบริหารงานบุคคล 1 เรื่อง และเรื่องร้องทุกประเภทอื่นๆ 1 เรื่อง ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่          เข้าดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว หากประชาชนต้องการแจ้งเรื่องร้องทุกข์สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม โทร. 0 2158 7357 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook : www.facebook.com/saimaidistrict

                                                          -----------------        (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)