บางเขนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับชุมชน

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขต เป็นแกนหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ในพื้นที่ และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชนเขตบางเขน ตามหัวข้อคนไทยไม่ทิ้งกัน ดังนี้ วันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 15.00–19.00 น. ณ ชุมชนหมู่บ้านวังไผ่ วันที่ 16 มี.ค. 61เวลา 15.00–19.00 น. ชุมชนวัชรปราณี และวันที่ 17 มี.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ชุมชนสุขสันต์พัฒนา เวลา 15.00–19.00 น. ชุมชนหมู่บ้านในฝันเคหะธานี

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตบางเขน รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner