สายไหมจัดอบรมการทำฮอร์โมนจากหน่อกล้วยฮอร์โมนถั่วเหลือง

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร โดยกำหนดอบรมหลักสูตรการทำฮอร์โมนจากหน่อกล้วยฮอร์โมนถั่วเหลือง  ซึ่งจะดำเนินการอบรมให้ความรู้ในวันที่ 16 มี.ค. 61 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าแร้ง

จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปผู้สนใจในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าอบรมหลักสูตรการทำฮอร์โมนจากหน่อกล้วยฮอร์โมนถั่วเหลืองได้ในวัน และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2158 7364

                                                                        -----------------       (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner