หลายเขตตรวจเข้มคุณภาพอาหารและผักสด มุ่งสู่ เมืองอาหารปลอดภัย

เขตสาทร   นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม.แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร แผงลอย ตลาดในพื้นที่ โดยการตรวจคุณภาพอาหารสดทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit  และตรวจอาหาร   ที่ปรุงสำเร็จทางด้าน จุลชีววิทยา ด้วยชุดตรวจ Sl 2 และตรวจความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุอาหาร การตรวจ และเฝ้าระวังพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในวันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 17.00-21.00 น. บริเวณร้านอาหาร ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา 

เขตหนองจอก   นายชัยวรัตน์ เกษสุขสมวงษ์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขลักษณะของสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ตรวจความสะอาด ของผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร พร้อมรณรงค์  แจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชน ได้บริโภคอาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย ในวันที่ 16 ก.พ. 61   เวลา 09.00–12.00 น. ณ โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด

เขตมีนบุรี    นายไพโรจน์  จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด”      เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้ วันที่ 19 ก.พ. 61 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดมีนบุรี 1 (ตลาดเก่า) ถ.สีหบุรานุกิจ วันที่ 21 ก.พ. 61 ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี (ตลาดใหม่) ถ.สีหบุรานุกิจ และวันที่ 23 ก.พ. 61 ตลาดเคหะชุมชนรามคำแหง ถ.รามคำแหง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

                                                          -----------------        (ปชส...เขต รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner