ดอนเมืองจัดกิจกรรมตามโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน

นางสาววรรณดี  สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดอนเมืองห่วงใยใส่ใจชุมชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนเพื่อการเข้าถึงชุมชนและเพิ่มความเข้าใจในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เป็นชุมชนที่มีสุขภาวะที่ยั่งยืนครอบคลุมมิติทางกายใจ สังคม ปัญญา สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ การให้บริการด้านโยธา การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้บริการด้านรักษาความสะอาดฯ

ให้บริการด้านความปลอดภัย ให้บริการด้านการพัฒนาชุมชนฯ รวมทั้งรณรงค์ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดประจำปี 2561 อาทิ การลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาด ตักเลน กำจัดผักตบชวา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อต่างๆ และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การตัดต้นไม้ ทำความสะอาด และการปรับปรุงภูมิทัศน์ การบริหารเงินออม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การตรวจสอบถังดับเพลิง และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย เป็นต้น ในวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9411

                                                 -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner