สายไหมจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืช

นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมภาคการเกษตรไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างครบวงจร โดยกำหนดอบรมหลักสูตรการเพาะต้นอ่อนพืช (ต้นทานตะวัน,ผักบุ้ง)

ซึ่งจะดำเนินการอบรมให้ความรู้ในพื้นที่เขตต่างๆ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ พื้นที่เขตสายไหม ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. 61 พื้นที่เขตบางเขน จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม ดอนเมือง บางเขน หลักสี่ และลาดพร้าว เข้าอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถุงได้ ตาม วัน และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2158 7364

                                                 -----------------        (ปชส...เขตสายไหม รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner