หนองแขมจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำเดือน พ.ย. 60

นายธนกร ไชยศรี  ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า  สถานการค้าปลีก(ปั๊มน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ) ในพื้นที่เขตหนองแขม รวม 17ปั๊ม มีปริมาณการจำหน่ายดังนี้ น้ำมัน 8ปั๊ม 3,904,184.42ลิตร ก๊าซ LPG 7ปั๊ม 700,090.41ลิตร และก๊าซ NGV 2ปั๊ม 724,919ลิตร จำนวนทั้งสิ้น 5,329,193.83ลิตร มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามปริมาณการจำหน่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในอัตราลิตรละห้าสตางค์ ยอดชำระภาษีน้ำมันประจำเดือน พ.ย. 60 จำนวน 266,560.94บาท  จึงขอให้ผู้ประกอบการสถานการค้าปลีก (ปั๊มน้ำมัน) มาชำระภาษีน้ำมันของยอดการจำหน่ายเดือน ธ.ค. 60 ภายในวันที่ 15ม.ค. 61ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม

หากสถานประกอบการรายใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.50ต่อเดือนของยอดภาษีน้ำมันที่ต้องชำระทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421 0939ต่อ 7320,  0 2444 0505 โทรสาร 0 2444 0505

-----------------        (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner