หลายเขตรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เขตภาษีเจริญ   นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย ในวันที่ 20 พ.ย. 60 บริเวณวัดโคนอน จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-9

เขตราษฎร์บูรณะ   นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในวันที่ 17 พ.ย. 60บริเวณวัดเกียรติประดิษฐ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2428 4884 ต่อ 6819–6820

เขตธนบุรี  นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย โดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง พร้อมประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยใช้หลัก 5ป. และ 1ข. เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้ วันที่ 18 พ.ย. 60 บริเวณวัดกระจับพินิจ วันที่ 20 พ.ย. 60 ชุมชนกุฎีขาวและมัสยิดบางหลวง วันที่ 21 พ.ย. 60 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและชุมชนวัดประยุรวงศ์ และวันที่ 22 พ.ย. 60 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและชุมชนวัดกัลยาณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

เขตดอนเมือง  นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ สถานประกอบการ ร้านเกมส์ ร้านขายของเก่าและร้านรับซื้อยางรถยนต์ ชุมชน สถานศึกษา วัด ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยเน้นการลดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเน้นกิจกรรมการป้องกันโรคล่วงหน้า เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค โดยในวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00–12.00 น. กำหนดดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ณ ชุมชนอุบลแอร์พอร์ต สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 025659407

เขตประเวศ  นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 และศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และ อสส. และชาวชุมชนกำหนดออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค โดยกำหนดออกรณรงค์วันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนชอุ่ม 2 แขวงหนองบอน ทั้งนี้ หากประชาชนมีความประสงค์ให้ เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือต้องการสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดต่อได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7111 ต่อ 6368

                                                          -----------------        (ปชส...เขต  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner