คลองเตยรับสมัครอบรม อปพร. หลักสูตรหลัก รุ่นที่ 29

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 29 (หลักสูตรหลัก) ประจำปี 2561 จำนวน 50 คน เป็นการฝึกอบรมแบบไป–กลับ ระหว่างวันที่ 20-21 และ 26-28 ม.ค. 61 รวม 5 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบของประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน ช่วยเหลือ สกัดกั้น และต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายและภัยต่างๆ ในทุกลักษณะ เป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอ

รวมทั้งให้สมาชิก อปพร. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตคลองเตย นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา มาขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. - 29 ธ.ค. 60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2249 9705

                                                          -----------------        (ชนนิกานต์...เขตคลองเตย รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner