สัมพันธวงศ์จัดประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 60

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดประชุมกรรมการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องประจำเดือน พ.ย. 60 ในวันที่ 20พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้งนี้ ได้เชิญประธาน/กรรมการชุมชนจากทุกชุมชนในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา หาแนวทางร่วมมือกันแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นการแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้ทราบ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

                                                          -----------------        (ปชส...เขตสัมพันธวงศ์  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner