ดอนเมืองคัดเลือกประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร

นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพให้แก่สตรี สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานครเขตดอนเมือง ได้แก่ นางมณเฑียร ประตูแก้ว เป็นผู้นำสตรีที่มีผลงานด้านการพัฒนาชุมชนเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอบถามรายละเอียดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร โทร.0 2565 9411

                                                          -----------------        (ปชส...เขตดอนเมือง รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner