RSS

พรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเยือนสภากทม.

 
 
ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร วันนี้( 3 ส.ค.60) เวลา 10.30 น. : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานพรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ชูคูคลองในกทม. หวังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

(2 ส.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการบำรุงรักษาและพัฒนาคลองสายสำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสิทธิพงษ์ สุตันทวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เปิดการประชุม สำหรับการประชุมฯในนัดแรกได้มีการเลือกประธานกรรมการฯ ที่ประชุมได้เลือก เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ต้อนรับสภาประชาชนเขตหงโข่ว ประเทศจีน ในโอกาสเยือนไทยแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์

(2 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเชน เหลียง รองประธานสภาประชาชนเขตหงโข่ว เขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะสภาประชาชนเขตหงโข่ว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประจำปี 61 พร้อมพิจารณานัดแรก 7 ส.ค. นี้

(26 ก.ค. 60) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ นั้น คณะกรรมการฯกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติงบประมาณของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7-16 ส.ค. 60 ดังนี้ วันที่ 7 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตกลุ่งกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต วันที่ 8 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต และกลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต วันที่ 9 ส.ค. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เห็นชอบตั้งคณะกรรมวิสามัญแก้ปัญหาการดำเนินงาน บ.กรุงเทพธนาคม

(26 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ชั้น 3)

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณา งบฯ ปี 61 เน้นพิจารณางบฯ ในแผนยุทธศาสตร์กทม.

(20 ก.ค. 60) ภายหลังที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นมาจำนวน 36 คนนั้น คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมเลือกประธานฯ รองประธานและเลขานุการฯ ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4-6 ประกอบด้วย นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 1 นายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 2 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 3 และนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เห็นชอบหลักร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 61 พร้อมตั้ง คกก.วิสามัญ กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จ 45 วัน

(20 ก.ค. 60) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาในวาระแรก ในที่ประชุม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและภาระหนี้ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ประชุมพิจารณางบประมาณ ปี 61 กว่า 79,000 ล้านบาท เน้นให้ประเมินผลความคุ้มค่า

(19 ก.ค. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 79,367.30 ล้านบาท โดยในรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบงบประมาณกว่า 75,058 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาสาธารณสุขระดับอำเภอในเขตกทม.

(12 ก.ค. 60) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยื่นญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...