foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3407243
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1872
16099
27573
3259828
336377
464948
3407243

Your IP: 54.80.217.80
2018-03-20 02:54

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

ค้นหา

(2 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเชน เหลียง รองประธานสภาประชาชนเขตหงโข่ว เขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะสภาประชาชนเขตหงโข่ว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

(26 ก.ค. 60) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ นั้น คณะกรรมการฯกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติงบประมาณของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7-16 ส.ค. 60 ดังนี้ วันที่ 7 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตกลุ่งกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต วันที่ 8 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต และกลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต วันที่ 9 ส.ค. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

(26 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ชั้น 3)

อ่านเพิ่มเติม...

(20 ก.ค. 60) ภายหลังที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ขึ้นมาจำนวน 36 คนนั้น คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมเลือกประธานฯ รองประธานและเลขานุการฯ ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4-6 ประกอบด้วย นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 1 นายธวัชชัย ฟักอังกูร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 2 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธาน คนที่ 3 และนางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

(20 ก.ค. 60) ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นเสนอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาในวาระแรก ในที่ประชุม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครและภาระหนี้ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

(19 ก.ค. 60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 79,367.30 ล้านบาท โดยในรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบงบประมาณกว่า 75,058 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยื่นญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของพลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...