RSS

สภากทม. ประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง โครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน

(6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากทม.5-6 : นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้งที่ 4/2560 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครง One Bangkok โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน อาทิ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เห็นชอบให้ปรับปรุงข้อบัญญัติสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและบังคับใช้อย่างจริงจัง

(1ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ “การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร”

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้(11 ต.ค.60) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะอนุกรรมการฯเพิ่มพื้นที่สีเขียว สภากทม.ติดตามการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตจตุจักร

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้(9 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ การดูแลรักษาตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะและที่ดินของเอกชน โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พลเอกคนินทร วงศสาโรจน์ พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร น.ส.ศศิชา ทับทิม นายสมบัติ วรสินพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการการปกครองฯ สภากทม.ติดตามปัญหารุกล้ำคลองลาดพร้าว

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 9 ต.ค.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกคนินทร วงศ์สาโรจน์ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ( กอ.รมน.กทม.) กองอำนวยการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักระบายน้ำ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน สถาบันการจัดการที่ดิน ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารกทม. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน BRT ต่อที่ประชุมสภากทม.

สภากทม. เปิดประชุมสามัญสมัยที่ 4 เร่งรัดกทม. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ เน้นประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกำชับให้เดินหน้าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชน

(4 ต.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่ 4 ผลักดันการเก็บภาษียาสูบในกทม.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ต.ค. 60 สภากรุงเทพมหานครจะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องการพิจารณา 3 ญัตติ ประกอบด้วย ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานครจัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานคร จัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน
 

อ่านเพิ่มเติม...