สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
   
 
      ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานในเขตเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางด้านสังคม ความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน และปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สภากรุงเทพมหานครต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -  2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี สภากรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังการจัดยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร จะเป็นการยกระดับกระบวนการต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยเป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้น 
 
          สำหรับกิจกรรม ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ และนางเบญจวรรณ สว่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บรรยาย หัวข้อ การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงบ่าย นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกันอภิปราย เรื่อง การพัฒนาสภากรุงเทพมหานครตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner