foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017685
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
393
12024
12417
2911403
411767
503863
3017685

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:38

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
   
 
      ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหาความแออัดของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานในเขตเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางด้านสังคม ความปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สิน และปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สภากรุงเทพมหานครต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -  2564) ที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี สภากรุงเทพมหานครจะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งภายหลังการจัดยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร จะเป็นการยกระดับกระบวนการต่างๆ ของสภากรุงเทพมหานครให้มีความทันสมัยเป็นสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆมากยิ่งขึ้น 
 
          สำหรับกิจกรรม ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ และนางเบญจวรรณ สว่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บรรยาย หัวข้อ การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงบ่าย นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และเรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกันอภิปราย เรื่อง การพัฒนาสภากรุงเทพมหานครตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
 
 
Pin It
e-max.it: your social media marketing partner