สภากทม.ศึกษาแนวคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอปท.ช่วยชี้แนะให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

       ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย เวลา 09.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อการบริหารงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายการเตรียมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูรัช วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯและท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล
        ทั้งนี้ สรุปการบริหารงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของจ.เชียงราย คือการร่วมคิดร่วมทำ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคในการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งมีแนวคิดให้ลูกหลานได้รับการดูแลที่ดีที่สุดใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยล้านนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆอาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมผ่านโครงการการศึกษาด้านต่างๆ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนจากต่างประเทศ อาทิประเทศจีน อังกฤษและญี่ปุ่นทางด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นประตูสู่การลงทุนและการท่องเที่ยว
       นอกจากนี้ในภาพรวมของสภาพขยะในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีประมาณ 4 แสนตันต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและมีแนวคิดสร้างสังคมปลอดขยะจึงได้คิดแยกขยะอินทรีย์โดยใช้เสวียนหรือไม้ไผ่จักสานมาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม 18 หมู่บ้าน 20 ตำบลจนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะระดับประเทศต่อจากนั้นในปีพ. ศ. 2559 ได้นำโครงการขยายต่อตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 การพัฒนาต้องระเบิดจากข้างในโดยการกำจัดขยะครบวงจรลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะอันตรายจากชุมชน
       
          ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายการบริหารราชการจังหวัดเชียงราย โดยได้บรรยายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่พร้อมปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข ทั้งนี้ยังได้เดินทางไปดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหัวข้อ "ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการผลิตนักศึกษาแพทย์ซึ่งมีปรัชญาการก่อตั้งโดยน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชาวเขา ชาวสวนที่มีความยากจนและได้ส่งลูก มาเรียนหนังสือซึ่งมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ ในแต่ละหลักสูตรได้สอนเป็นภาษาอังกฤษดำเนินงานมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ซึ่งหลังจากจบไปแล้วจะกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ของ เด็กทางภาคเหนือ
 
         ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความคิด และการประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปเป็นแนวคิดให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำไปพัฒนาเมือง อย่างเป็นรูปประธรรมต่อไป
 
 ............  วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner