สภากทม.ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 -3 ก.พ.61 ณ จังหวัดเชียงราย

 
 ที่ พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วานนี้( 1 ก.พ.61) เวลา 11.00 น. สภากรุงเทพมหานคร นำโดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ารับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการของโครงการฯ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเป็นการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร  นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
 สำหรับโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ๑๑,๐๐๐ คนจาก ๖ ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุงเมื่อปี ๒๕๓๑ ชาวบ้านที่ดอยตุงต้องหาทางรอดด้วยการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และค้าประเวณี แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นถึงต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวว่าเกิดจากความยากจน และการขาดโอกาสในชีวิต มีพระวิสัยทัศน์ให้คนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างพึ่งพาอาศัย การดำเนินโครงการจึงเป็นไปในรูปแบบ “ปลูกป่า ปลูกคน” หรือการแก้ปัญหาความยากจนที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับความมั่นคงทางสังคม และความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การปลูกป่าที่ดอยตุง คือ จุดเริ่มต้นแห่งการคืนความสมบูรณ์จากสภาพป่าเขาที่เสื่อมโทรม พื้นดินที่หมดสภาพ ลำธารที่แห้งเหือด ปัจจุบันกลายเป็นป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอยในสัดส่วนที่พอเหมาะเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนดอยตุงควบคู่กับการปลูกป่า คือ การปลูกคนให้พึ่งพาตนเองได้และพัฒนาชุมชนต่อไป มีการสร้างงานและอาชีพหลากหลายสำหรับคนที่มีความถนัดต่างกัน เช่น การปลูก แปรรูปกาแฟและแมคคาเดเมีย การผลิตงานหัตถกรรม งานบริการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเกษตรภูมิทัศน์ เป็นต้น สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตนั้น โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนรวม ๘ แห่งเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี ให้มีภูมิคุ้มกัน พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 เมื่อปี ๒๕๔๖ สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
 
 
 ต่อจากนั้น คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งเป็นวัดที่มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด มีการทำงานเชิงบูรณาการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ภายใต้การดำเนินงานของ พระอาจารย์พบโชค  ติสฺสวํโส เจ้าอาวาส ซึ่งภายในวัดมีพบโชคธรรมเจดีย์   เป็นเจดีย์ 9 ชั้น มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย และเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่แห่งนี้ด้วย ถือเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย
 
..............................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
e-max.it: your social media marketing partner