สภากทม.เห็นชอบงบปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

 
(31 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.
 
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ระหว่างปี61-62) 129.61 ล้านบาท ซึ่งการก่อหนี้ต่อเนื่องต้องได้รับการเห็นชอบจากสภากทม. ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตที่ดี (CARE) ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ โดยดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเดิมของรางรถไฟฟ้า ที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นสวนสาธารณะทางเดินข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนคร ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 
 
อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากต้องการให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการออกแบบลิฟท์ และทางจักรยานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ที่ประชุมสภาได้ร่วมกันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ใช้สอย โดยขอให้กรุงเทพมหานครคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก สำหรับเส้นทางจักรยาน ควรจัดทำทางลาดเพื่อให้ประชาชนสามารถจูงจักรยานข้ามไปยังอีกฝั่งได้ ซึ่งจะทำให้การสัญจรของประชาชนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับญัตตินี้และจะได้ส่งต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
*เสนอกทม.จัดตั้งฝ่ายสาธารณสุข ในระดับเขต สร้างเอกภาพการบริหารจัดการ
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการอำนวยการด้านการแพทย์สาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับเขตยังขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมด้านอาหารและยา การควบคุมกำกับการทำงานในสถานพยาบาล และสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติต่างๆ รวมทั้งการสั่งการและอำนวยการหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายด้านการสาธารณสุขส่งผลต่อโครงสร้างองค์กรของกรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านบริหารจัดการ อำนาจ หน้าที่ รวมถึงอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และเป็นเอกภาพในการดำเนินภารกิจด้านการรักษาและดูแลสุขภาพ จึงเสนอให้มีการกระจายอำนาจจากระดับสำนักไปยังระดับเขต และตั้งหน่วยงานบริหารพื้นที่ในระดับเขต หรือฝ่ายสาธารณสุข เพื่อเตรียมพร้อมการรับถ่ายโอนอำนาจ ดูแลด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุม มีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และจะส่งต่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
*ขอกทม.ทบทวนการอนุญาตใช้สวนสาธารณะให้ตรงตามวัตถุประสงค์
นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้สวนสาธารณะ เนื่องจากสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีความร่มรื่น มีกิจกรรมพักผ่อนหรือนันทนาการแบบผ่อนคลาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อพักผ่อนและออกกำลังกายเฉลี่ยวันละ 8,000-12,000 คน อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครได้อนุญาตให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้สถานที่สวนลุมพินีจัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากถึง 200,000 คน ประกอบกับการจัดงานดังกล่าวมีการประกอบอาหารในพื้นที่ มีการจำหน่ายสินค้า มีการตั้งร้านค้าและทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้สวนสาธารณะ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อแปลงดอกไม้ สนามหญ้าและบรรยากาศของสวนสาธารณะ และเมื่อเลิกกิจกรรมมีการทิ้งเศษวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ไม้ ตะปู ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตให้ใช้สถานที่ภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในอนาคต
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าว และจะได้นำเสนอยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
----------------------------- (ชลธิชา กปส. รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner