สภา.กทม.รับหลักการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 
  (10 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
 นายคำรณ โกมลศุภกิจ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอเพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียแล้วเห็นว่า สภากรุงเทพมหานครควรมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลพิษนั้น” ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อสังเกต ดังนี้ 1.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2547 นับเป็นเวลา 17 ปีแล้ว แต่ไม่สามารถนำออกใช้ปฏิบัติได้จริง เนื่องจากไม่มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร ในส่วนของพื้นที่รับบริการบำบัดน้ำเสียโดยมีสาเหตุจากปัญหาเชิงการบริหารจัดการ  2.เพื่อให้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครมีผลใช้บังคับและปฏิบัติได้ในเวลาอันสมควร ควรให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทำระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ..... นับแต่วันที่ข้อบัญญัติ ฯ มีผลบังคับใช้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี  3.ในร่างข้อบัญญัติฯ ควรกำหนดให้มีการมอบให้สำนักงานเขต ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้ด้วย โดยให้มีการบูรณาการระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของสำนักงานเขตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ  4.ให้กำหนดกรอบอัตราค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครในบัญชีแนบท้ายของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ด้วย  5.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้น่าจะเข้าข่ายต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ฝ่ายบริหารควรศึกษาและพิจารณาว่าสมควรจัดทำการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือไม่  และ 6.ร่างข้อบัญญัติ ข้อ 10/1 ที่กำหนดว่า “ในกรณีจำเป็นกรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนการทำกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานคร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ นอกจากนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแทนได้ด้วย และหากจำเป็นก็อาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 
ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบกับญัตติฯ ดังกล่าว โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  15 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารกทม. 6 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 9 คน กำหนดการศึกษา 90 วัน
 
 
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ศึกษาหลักประกันสุขภาพ กทม.
 
นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินสบทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... โดยให้เหตุผลว่า โดยที่กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการหลักการประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และกรุงเทพมหานครมีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการนี้กรุงเทพมหานครต้องจ่ายเงินงบประมาณสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครตามอัตราที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินสมทบดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยได้รับความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ 11 คน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารกทม. 4 คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 7 คน และมีกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner