กทม.ยุคใหม่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สภากทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารกทม. เดินหน้านำแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 60 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายเรื่อง “กรุงเทพมหานครกับการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร และ 50 สำนักงานเขต ร่วมการสัมมนา

 

“สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และได้มีพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดทิศทางประเทศในอนาคตให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 โดยให้องค์กรภาครัฐดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ มีความผันผวนมากขึ้น และกรุงเทพมหานครกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มูลค่าสูงขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ และจิตใจ โดยมุ่งให้ประชาชนได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม และมีจิตอันเป็นสาธารณะ กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว และนำนโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสังคม ซึ่งผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทุกระดับ ร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าว

 

ทั้งนี้ในวันที่ 18-19 พ.ย. 60 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร จะร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย หัวข้อ “สภากรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะกล่าวแนวนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ไทยแลนด์ 4.0 และมีการแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 7 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 หัวข้อ การบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร ในการกำหนดนโยบายกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 กลุ่มที่ 2 หัวข้อ แนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 กลุ่มที่ 3 หัวข้อ แนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมการ การดูแล การจัดสวัสดิการของผู้สูงวัยของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายวาระแห่งชาติ เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0

 

กลุ่มที่ 4 หัวข้อ แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมชุมชนเมือง กลุ่มที่ 5 หัวข้อ แนวทางการดำเนินการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 กลุ่มที่ 6 หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0 กลุ่มที่ 7 หัวข้อ แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพมหานคร และการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร 4.0

 

--------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner