สภากทม.ตั้งคกก.วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าบำบัดน้ำเสียก่อนรับหลักการ กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

(8 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 
นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณา โดยสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะเป็นอัตราที่คิดตามจำนวนน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ใช้ในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 100 ซึ่งตามสภาพความเป็นจริงจำนวนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำมิใช่ร้อยละ 100 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสมควรกำหนดค่าธรรมเนียมร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียนั้นๆ และแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน นอกจากนั้นสมควรเพิ่มความคล่องตัวในการจัดเก็บ โดยกรุงเทพมหานครอาจมอบให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมแทนได้
 
 
โดยสาระประเด็นหลักที่มีการแก้ไข คือ การแบ่งประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และบทนิยาม  การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยคิดจากปริมาณการใช้น้ำในแหล่งกำเนิดน้ำเสียร้อยละ 80  การบรรจุมาตรการในกรณีกรุงเทพมหานคร อาจต้องการจ้างเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียแทน  ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกลุ่มภารกิจด้านการโยธา และการระบายน้ำ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ดังนี้ การกำหนดค่าปรับทางแพ่ง ทางอาญา สำหรับกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยนำกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าปรับ และการขอเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เพื่อนำหลักการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับกรุงเทพมหานครด้วย สมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อความรอบคอบจึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาร่างข้อบัญญัติก่อนรับหลักการให้มีความถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติหลังรับหลักการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้มีคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 11 ท่าน และกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 90 วัน
 
สก.ตั้งกระทู้ถามสดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสภากทม. แห่งใหม่ (ดินแดง)
 
          นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างตกแต่งภายในและการแก้ไขปัญหาอาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ซึ่งได้เปิดใช้ไปแล้วนั้น ภายในอาคาร 37 ชั้น ยังคงมีการปรับปรุง มีฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน รวมทั้ง สอบถามถึงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารในส่วนของอาคารสภากรุงเทพมหานคร 6 ชั้น ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ 
 
          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครว่า อาคารของสภากรุงเทพมหานครจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ในส่วนของชั้นที่ 1-2 สำหรับชั้นอื่นๆ กรุงเทพมหานครจะได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
 
          นอกจากนี้ นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงถึงการก่อสร้างอาคารธานีนพรัตน์ ซึ่งได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2536 เฉพาะในส่วนของฐานและเข็ม จากนั้นหยุดก่อสร้างไปเป็นเวลา 7 ปี ต่อมามีการอีกครั้ง 2 ครั้ง โดยในปีพ.ศ.2553 ตัวอาคาร 37 ชั้นแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการตกแต่งภายใน และในปี 58 ได้เริ่มดำเนินการตกแต่งภายในจนแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เร่งรัดให้เปิดใช้งาน และมีบุคลากรกทม.จาก 6 สำนัก ประกอบด้วยสำนักอนามัย สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักการโยธา กว่า 2,000 คน เริ่มเข้าไปทำงาน โดยในช่วงต้นของการใช้งานจากการตรวจสอบคุณภาพของน้ำ โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบพบเชื้อลีจิโอเนลล่า ซึ่งเกิดจากน้ำที่ไม่มีการใช้เป็นเวลานานระดับคลอรีนจะลดลง ทำให้เชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักการโยธาและสำนักอนามัยจึงได้ดำเนินการกำจัดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ไม่พบเชื้อดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกทม.ได้สั่งการให้สำนักอนามัยสุ่มตรวจทุกๆ 15 วัน สำหรับประเด็นเรื่องลิฟต์นั้น ในขณะนี้มีลิฟต์จำนวนทั้งสิ้น 20 ตัว แต่ใช้งานได้จริง 15 ตัว อีก 5 ตัวไม่เคยใช้งานเลย ซึ่งสำนักการโยธาอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ครบต่อไป นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้เตรียมการขยายพื้นที่การจราจรโดยรอบได้ขยายถนนมิตรไมตรีและตัดถนนบริเวณกองโรงงานช่างกลเพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
          ทั้งนี้สมาชิกกรุงเทพมหานครได้กำชับให้กรุงเทพมหานครระมัดระวังการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของโครงการก่อสร้างต่างๆควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การทำงานของกรุงเทพมหานครและในส่วนของสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
ตั้งคกก.วิสามัญแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษารร.กทม.
 
          นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และกำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้ารับการทดสอบระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาตามปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของกรุงเทพมหานคร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  ครูมีเวลาไม่เพียงพอในการสอนในชั้นเรียน เนื่องจากครูต้องใช้เวลาไปกับการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อประกอบการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก และผู้เรียนบางส่วนต้องขาดเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง ทำให้ไม่ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนตามจำนวนชั่วโมงเรียนที่กำหนด หรือไม่ได้เข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านมหานครสำหรับทุกคน ในมิติการศึกษาสำหรับทุกคน สภากรุงเทพมหานครจึงควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ. ... ซึ่ง นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงาน และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้มีการแก้ไขเป็นร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ในวาระสองและวาระสาม และจะดำเนินการส่งให้คณะผู้บริหารกทม.ดำเนินการเพื่อประกาศใช้ต่อไป
 
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner