สภากทม.ประชุมสามัญสมัยที่ 4 พิจารณาร่างข้อบัญญัติค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

         (7 พ.ย.60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.60) จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
 
ซึ่งในที่ประชุม นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใด พ.ศ. ... จะรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญในวาระที่สองและวาระที่สาม รวมทั้งพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ และที่ประชุมจะได้พิจารณาญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้อาจมีกระทู้ถามสด หรือญัตติอื่นเพิ่มเติม ซึ่งผลการพิจารณา สภากรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
--------------------------- (ชลธิชา กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner