ผู้บริหารกทม. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน BRT ต่อที่ประชุมสภากทม.

สภากทม. เปิดประชุมสามัญสมัยที่ 4 เร่งรัดกทม. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ เน้นประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกำชับให้เดินหน้าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชน

(4 ต.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา กทม.

พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินงานรถเมล์โดยสารด่วนพิเศษ BRT ซึ่งที่ผ่านมาในการเดินรถกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมบริหารการเดินรถให้ตั้งแต่ปี 53 พร้อมต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่บริษัทกรุงเทพธนาคมด้วย และในปีนี้จะเป็นปีที่สิ้นสุดสัญญา กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีมากถึง 4 แสนคนต่อปี จึงได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมดำเนินการประมูลหาผู้รับสิทธิ์เดินรถ ซึ่งผลปรากฎว่าได้บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพมาดำเนินการช่วงระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 66 โดยที่กรุงเทพมหานครไม่ต้องจ่ายเงินสนับสนุนแต่อย่างใด และจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนได้มากขึ้น ในส่วนของข้อสังเกตที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้นำเสนอในที่ประชุมในครั้งที่ผ่านมา ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จะรับไปพิจารณาเพื่อรับปรุงการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครต้องเสียค่าสนับสนุนการดำเนินการรถ BRT ในปี 53 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินการ 180 ล้านบาท และต้องสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องปีละกว่า 200 ล้านบาท ในระยะเวลา 7 ปี ผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด แต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนใช้บริการในช่วงวันธรรมดาถึง 20,000-22,000 คนต่อวัน และวันหยุดมีผู้ใช้บริการประมาณ 23,000-25,000 คนต่อวัน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่ง หากหยุดการเดินรถไปจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการต่อ โดยพิจารณาหาแนวทางที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ และประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งภายหลังการต่อรองกับผู้ได้สิทธิ์การเดินรถพบว่ากรุงเทพมหานครไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนการดำเนินการอื่นๆ และค่าโดยสารยังคงเดิม

 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการรถ BRT เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะนำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไปลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและผลกระทบอุปสรรคการดำเนินการ เพื่อมาพิจารณาเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงให้แก่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในโอกาสต่อไป

 

เสนอตั้ง คกก.วิสามัญศึกษาแนวทางบริหารพื้นที่เขต

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น ตามที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่จริงและตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 นั้น พบว่า อุปสรรคในการบริหารงานของสำนักงานเขตในการจัดการด้านสาธารณประโยชน์ให้ประชาชน โดยเฉพาะเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมาก งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่ครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณของสำนักงานเขตมีจำกัด ทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนน ตรอก ซอย ระบบการระบายน้ำมีน้ำท่วมขังหลายสิบปียังไม่ได้รับการแก้ไข ถนน ตรอก ซอย เป็นหินคลุกและดิน ไม่มีท่อระบายน้ำรวมทั้งด้านอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมทั้งการจัดรูปแบบพื้นที่และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าว

 

นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาพพื้นที่เขตแต่ละแห่งล้วนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคณะกรรมการวิสามัญควรศึกษาให้ครอบคุลมทุกพื้นที่ โดยให้ ส.ก. ที่ดูแลพื้นที่จะละกลุ่มเขตได้ร่วมในการพิจารณา เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในญัตติดังกล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้เขตเป็น BEST Model และสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับแนวทางการทำงานที่กรุงเทพมหานครดำเนินการอยู่อย่างแน่นอน

 

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การบริหารจัดการในพื้นที่ 50 เขต กรุงเทพมหานครพยายามทำมาโดยตลอดทั้งการแบ่งกลุ่มเขต การกำหนดให้เขตต้องมีการประชุมแนวดิ่งทุกฝ่าย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างสำนัก และเขต โดยการประชุมแต่ละครั้งกลุ่มเขตและสำนัก สามารถผู้เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงได้ ซึ่งแนวคิดที่ได้จากการประชุมจะสามารถนำไปพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ ส่วนการศึกษาแนวทางอื่นเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ 50 เขต กรุงเทพมหานครก็ขอนำไปพิจารณามาปรับปรุงต่อไป

 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น จำนวน 17 คน และกำหนดระยะเวลาการพิจารณา 90 วัน

 

ขอให้กทม.เร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ติดตั้งพื้นที่นำร่อง

นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ได้มีมติเห็นชอบให้จัดซื้อได้เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ซึ่งการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ดำเนินการจัดซื้อพร้อมกำหนดพื้นที่นำร่องในการติดตั้ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกสถานพยาบาล เป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ หน่วยงานระดับสำนัก สำนักงานเขต และสถานที่ที่มีผู้มารับบริการมากกว่า 5,000 คนต่อวัน หรือผู้สูงอายุ มาจัดกิจกรรมมากกว่า 50 คนต่อวัน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ส.ก. ร่วมผลักดันการจัดเก็บภาษียาสูบในกทม.

นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในส่วนของกรุงเทพมหานครยังไม่มีการจัดเก็บภาษียาสูบ ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพมหานครราคาน้อยกว่าในพื้นที่อื่นๆ ส่งผลต่อระบบการเก็บภาษีในภาพรวมทั้งประเทศ และทำให้กรุงเทพมหานครสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบประมาณ 389 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และจะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

----------------- (ชลธิชา/นักบุญ...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner