สภากทม. เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่ 4 ผลักดันการเก็บภาษียาสูบในกทม.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ต.ค. 60 สภากรุงเทพมหานครจะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องการพิจารณา 3 ญัตติ ประกอบด้วย ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อัตโนมัติ Automated External Defibrillator (AED) ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ยาสูบในกรุงเทพมหานคร

 

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner