สภากทม. จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานครจัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน

(21 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตพญาไท : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน SOM (Senior Officials Meeting of ASEAN City Council 2017) โดยมีคณะผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ประจําประเทศไทย และเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย นายนิรันดร ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม SOM เพื่อประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของสภาเมืองในการกำหนดหัวข้อการประชุม วัน เวลาการประชุม วาระการประชุมและรูปแบบการประชุมสภามหานครอาเซียน เพื่อเตรียมจัดประชุมระดับผู้นำและสมาชิกสภาเมืองหลวงของประเทศอาเซียนในต้นปีหน้า ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้แทนจากสภาเมืองหลวงเข้าประชุมเมืองละ 3 คน

 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน( Governors and Mayors of ASEAN Capital Meeting) มาแล้ว 4 ครั้ง ในครั้งนี้สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เห็นว่ามีความจำเป็นที่ควรจะมีความร่วมมือกันในด้านนิติบัญญัติ จึงได้วางแผนจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน 2561 โดยเชิญผู้แทนจากสภาเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานคร และสภาเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนประชาคมอาเซียนในระดับเมือง และการประชุมในวันนี้จะเปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันดีต่อประเทศสมาชิกและประชาสังคมในภูมิภาคต่อไป

 

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner