สภากทม.จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานคร จัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน
 
ที่ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตพญาไท กทม. วันนี้(21 ก.ย.60) เวลา 09.30 น. : ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน SOM (Senior Officials Meeting of ASEAN City Council 2017)โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ คณะผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา กรุงกรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูต ฟิลิปปินส์ ประจําประเทศไทย และเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจําประเทศไทย นายนิรันดร ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
 
ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม SOM  เพื่อประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของสภาเมืองในการกำหนดหัวข้อการประชุม วันเวลาการประชุม วาระการประชุมและรูปแบบการประชุมสภามหานครอาเซียน เพื่อเตรียมจัดประชุมระดับผู้นำและสมาชิกสภาเมืองหลวงของประเทศอาเซียนในต้นปีหน้า ทั้งนี้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้เชิญผู้แทนจากสภาเมืองหลวงเข้าประชุมเมืองละ 3 คน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม
 
ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย ได้ตะหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน โดยกรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน( Governors and Mayors of ASEAN Capital Meeting ) ที่เป็นการร่วมตัวกันของฝ่ายบริหารจัดประชุมร่วมกันมาแล้ว 4 ครั้ง สภากรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่ควรจะมีความร่วมมือกันในด้านนิติบัญญัติ จึงได้วางแผนจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน 2561 โดยเชิญผู้แทนจากสภาเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนิติบัญญัติซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างสภากรุงเทพมหานคร และสภาเมืองหลวงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะเป็นการช่วยสนับสนุนประชาคมอาเซียนในระดับเมือง
 
“สำหรับก้าวแรกที่จะนำไปสู่การประชุมสภามหานครอาเซียน 2561 นั้น สภากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดการประชุมในระดับคณะทำงานขึ้นในวันนี้ ซึ่งเรียกว่า การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน 2560 เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคล้ายคลึงและความแตกต่างทางโครงสร้างนิติบัญญัติของแต่ละเมือง รวมทั้งร่วมหารือถึงประโยชน์และความเป็นไปได้ในการจัดประชุมสภามหานครอาเซียน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงเป็นการประชุมที่เปิดรับฟังและเคารพความคิดเห็นของทุกท่าน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันดีต่อประเทศสมาชิกและประชาสังคมในภูมิภาค”ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กล่าว
 
.................................วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner