ข่าวประกวดราคาวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดิ่ม และผลไม้ ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้สนใจติดตาอขอรับใยเสนอราคา และลงทะเบียนเสนอราคา ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กพ. 61 เวลา 08.30-16.30 น. กำหนดยื่นซองเสนอราคาพร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สอบถามโทร. 0 2241 6500 ต่อ 8411 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner