ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

1. สำนักงานเขตสาทร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 4) จำนวน 144 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้โพลีพรอพิลิน โต๊ะไม้บุโฟเมก้า เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องปรับอากาศฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเขตสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2212 4450, 0 2211 0889 ต่อ 7233 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลซื้อหม้อไอน้ำ (Boiler) ชนิด Once Through จำนวน 2 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) เนื่องจากโรงพยาบาลกลางไม่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำเครื่องทำน้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จึงขอยกเลิกการประมูลดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 โทรสาร 0 2225 1830 ในวันและเวลาราชการ

3.สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน เหล็กประตู 2 บาน โทรศัพท์ภายใน โทรสาร เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา  ในวันที่ 22 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ  สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มงานการคลัง(งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ  สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner