ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

          1. กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 201 รายการ อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องปรับอากาศ และตู้เหล็ก 4 ลิ่นชักฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเว๊ลานต้นไทร สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. กำหนดของได้ในวันที่  16 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ณ กองวิชาการ สำนักการแพทย์ ชั้น 6 สอบถามโทร. 0 2222 5141 โทรสาร 0 2224 2969 ในวันและเวลาราชการ

          2. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2ดินแดง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากงานรายนี้ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 4 ก.ย. 60 แก้เป็น วันที่ 18 ก.ย. 60 ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประมูลจ้าง สอบถามโทร. 0 2245 0485 ต่อ 2028 โทรสาร 0 2246 0290ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส...รายงาน)

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner