RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตพระนคร  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 5อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2อัตรา อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชน จำนวน 1อัตรา อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 4) อาคาร 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22ก.ย. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2628 9066ต่อ 6585หรือ 0 2282 3667 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 9อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  12  ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666ต่อ 5885ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน / - 3 - วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

สำนักการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกว่า 700 อัตรา

          นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 13 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 715  อัตราดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 179 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 339 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 20 ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 14–20 ก.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2246 0259 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหลักสี่ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2093 ต่อ 7429 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532ต่อ 3320ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(กวาด) จำนวน 6อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 18อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตรา และคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 25ก.ย. – 13ต.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6008 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

สวนหลวงรับครูสอนวิชาชีพ

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดใต้ (ราษฏรนิรมิต)
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2331 1071 ในวันและเวลาราชการ
 
(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตสายไหม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเทรลเล่อร์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา และคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 15–23 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...