RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พ.ย. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสำนักเทศกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532 ต่อ 3320 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงานวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตบางคอแหลม     รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 1อัตรา และครูสอนภาษาจีน จำนวน 1อัตราปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5ต.ค. 60สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 0664ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 4 โรงเรียน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสัมพันธวงศ์  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่อาคารจีนเทียนประสิทธิ์ ชั้น 2 โรงเรียนวัดปทุมคงคา อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2235 9127ต่อ 7185ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตวังทองหลาง  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จำนวน 1อัตรา โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก จำนวน 1อัตรา และโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตวังทองหลางที่ต้องการทำการสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ต.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6980 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

กทม.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานตลาด

นายจิรัฏฐ์ จึงภัทรนิษฐ์ ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า “เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานตลาด”ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดคณิกาผล ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4887 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

อ่านเพิ่มเติม...