ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2972 9960 ต่อ 5856 ในวันและเวลาราชการ

 

 

เขตสะพานสูง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ธ.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2372 2918 ต่อ 7134 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้า              ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2241 3849 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตลาด (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมประวัติส่วนบุคคลและหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง โดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาด กทม. เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง เพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานตลาด ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 128 ธ.ค. 60 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่    www.bangkokmarket.go.th

                                                          -----------------        (อิทธิพล...กปส.  รายงาน)


 


 

e-max.it: your social media marketing partner