RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่   รับสมัครสอบและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา และนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งนักบริหารเงินออม จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ชั้น 5)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7426 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/laksi

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2556 0443 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวัฒนา   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2381 8930 ต่อ 7008 ในวันและเวลาราชการ

เขตทวีวัฒนา    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2441 4976 ต่อ 5510 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวังทองหลาง    รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ลูกจ้างโครงการ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 16– 26 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350 ต่อ 6955  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561

เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กพค. กทม.

นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานก.ก. กทม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ กพค.กรุงเทพมหานคร จำนวน  4 ตำแหน่ง       โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสี่ แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ประสงค์สมัครเข้ารับคัดเลือกฯ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  1.มีสัญชาติไทย  2.อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี  3.มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เป็นหรือเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการครู คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.ก. กำหนด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย) จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งคนประจำเรือ (เพศชาย) บ1  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำเรือ บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารธานีนพรัตน์ (ชั้น 20) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตปทุมวัน   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น M) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6 ก.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2214 1047 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561

ม.นวมินทรฯ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองถึง 30 มิ.ย.นี้

รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนวมินทรฯ รับสมัครสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61 ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราเป็นสำคัญ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nmu.ac.th หรือ www.ucd.nmu.ac.th

                                                                        -----------------    (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตบางรัก เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ กวาด เก็บขนมูลฝอย) บ 1 คนสวน บ 1 และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถ

อ่านเพิ่มเติม...