RSS

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (City Library) ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาได้ที่กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 5 กทม.2  เขตดินแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิ.ย. 60 สอบถาม     โทร 0 2246 0286 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นการศึกษาพิเศษ,อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 2,132 คน ไปทัศนศึกษาตามรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2517 0380 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560

1. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2860 8751-6 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางนา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2393 5966 ในวันและเวลาราชการ

3. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

1 โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. สอบราคาจัดซื้อจำนวน 2 รายการ

1.1 จัดซื้อหนังสือเรียน(อนุบาล-มัธยม) จำนวน 112 รายการ

1.2 จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด (อนุบาล-มัธยม) จำนวน 173จ รายการ

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2289 0611 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560

1. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 26 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ มีความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลังชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

 

2. สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล.บริเวณเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน หรือที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้                   ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2415 0156 ต่อ 5813 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านเพิ่มเติม...