RSS

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองได้ที่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.60 สอบถาม โทร. 0 2393 0709 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา แต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22112, 22203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

1. กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 36 รายการ

     1.2 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 40 รายการ

รายการที่ 1.1-1.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2246 1983 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขั้นตอนการจัดหาและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และให้เปิดกว้างที่สุด โดยไม่มุ่งกีดกันหรือสนับสนุนครุภัณฑ์ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือผู้ขายรายหนึ่งรายใด และให้เกิดการแข่งขันด้านราคาหลายราย ได้พัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมาหนคร กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2326 7711 ต่อ 230-1 โทรสาร 0 2326 7233 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตคลองสามวา ประมูลจ้างปรับปรุงไหล่ทางซอยหทัยราษฎร์ 39 จากซอยพิมทอง ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตคลองสามวาและที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง แต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0307 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

1. กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV fold fog generator)ชนิดสะพายหลัง จำนวน 20 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 60 สอบถามโทร 0 2245 8078 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. กองกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อ Manidipine Hydrochloride 20 mg. จำนวน 400,000 เม็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2580 8782 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...