ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตบางพลัด  กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  355รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6, เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6, ปั๊มน้ำ, เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน, และรถบรรทุกขนาด 1ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 21มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7สำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางพลัดและสถานที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20-14มี.ค. 61สอบถามโทร. 0 2434 6372ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตพญาไท กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  89 รายการ อาทิ ตูไม้ประตู 2 บาน เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพญาไท ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่วันที่ 12-14 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตภาษีเจริญ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  721 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องใหญ่) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มี.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 1. สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 735 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2พัดลมแบบติดผนัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่บัดนี้บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2565 9406 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ อาทิ รถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายธุรการ ตึกเสพติดชั้น 3  ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักอนามัย กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 81 รายการอาทิ ตู้เย็น รถเข็น เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา    ในวันที่ 21 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากาญจนวาส ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 21 เขตบางกะปิ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ห้องธุรการ ชั้น 2 งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากาญจนวาส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคาวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนเสนอราคาการจัดหาผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดิ่ม และผลไม้ ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้สนใจติดตาอขอรับใยเสนอราคา และลงทะเบียนเสนอราคา ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กพ. 61 เวลา 08.30-16.30 น. กำหนดยื่นซองเสนอราคาพร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 16 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตทวีวัฒนา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 1,069 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน เก้าอี้เหล็กบุนวม โต๊ะไม้บุโฟเมก้า รถบรรทุกขนาด 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอักษะ ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทวีวัฒนา ภายในวันที่ 26 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ สำนักอนามัย กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 20 รายการ อาทิ หม้อนึ่งสำลี วิทยุเทปติดรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯลฯกำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ อาคารริทน้ำวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ อาคารริทน้ำวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 22-23 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800049
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15686
17713
87180
3630358
257556
471627
3800049

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:12

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์