foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017537
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
245
12024
12269
2911403
411619
503863
3017537

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:30

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 

  1. สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ
  2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน

อ่านเพิ่มเติม...

  1. กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3430 ในวันและเวลาราชการ
  2. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แก้เป็น กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

  1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยเครื่องความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง            รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60

     1.2 จัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 27 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้           ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1407, 1410, 1437 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์กำลังการผลิต 750 ลิตร/ชั่วโมง มีการกรอง 2 ชั้น ด้วยระบบ RO สามารถฆ่าเชื้อทั้งหมดด้วยความร้อน จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

2.1 จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 รายการ

2.2 จัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 233 รายการ

รายการที่ 2.1-2.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2318 8028 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร 0 2576 1405, 0 2982 2080 ต่อ 7438 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 2,003 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2536 0363 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประกวดราคาให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (City Library) ผู้มีความประสงค์จะยื่นซองประกวดราคาได้ที่กลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชั้น 5 กทม.2  เขตดินแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 19-27 มิ.ย. 60 สอบถาม     โทร 0 2246 0286 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนระดับชั้นการศึกษาพิเศษ,อนุบาล 1-2, ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 จำนวน 2,132 คน ไปทัศนศึกษาตามรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2517 0380 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตคลองเตย กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 26 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองเตย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2249 9705 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ มีความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. ประมูลซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 60 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2860 8751-6 ต่อ 405 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตบางนา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2393 5966 ในวันและเวลาราชการ

3. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานขยายพันธุ์ไม้ (อ่อนนุช)   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลังชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

 

2. สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. ประมูลจ้างปรับปรุงยกระดับทางเดิน ค.ส.ล.บริเวณเส้นทางศึกษาและชมธรรมชาติป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 3,600 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน หรือที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้                   ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2415 0156 ต่อ 5813 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านเพิ่มเติม...