ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

1. สำนักเทศกิจ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 101 รายการ อาทิ (เครื่องปรับอากาศ) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 24 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเก่าสำนักเทศกิจ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ สอบถามโทร. 0 2465 0532 ต่อ 3323-24 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

 

 1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อ Biphasic isophane insulin 30/70 100 IU/ml จำนวน 3,000x5 vial ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2580 8782 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 16.00 น. เป็นอันหมดเขต สอบถามโทร. 0 2173 5266 ต่อ 6061 ในวันและเวลาราชการ
 3. สำนักผังเมือง กทม. สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2354 1275 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560

 1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 30 มิ.ย. 60  แก้เป็น วันที่ 6 ก.ค. 60 ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2246 8542 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560

1. สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพโดยวิธีตกลงราคาจำนวนทั้งสิ้น 159 รายการ รวม 7 แห่ง อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก พัดลมแบบติดผนัง และเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองฯลฯ กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ผู้สนใจจะซื้อพัสดุเสื่อมสภาพติดต่อขอดูพัสดุที่จำหน่ายได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร สอบถามโทร. 0 2158 0042-4 โทรสาร 0 2158 0050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 71 รายการ อาทิ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาก 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ 29 ช่วง นุชเนตร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ เขตจอมทอง สอบถามโทร. 0 2476 6493, 95,96 ในวันและเวลาราชการ
 2. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ คือ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ เนื่องจากการขายทอดตลาดในวัน เวลา ดังกล่าว มีครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ไม่สามารถนำมาจอดในที่ดำเนินการประมูล จึงไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ดังนั้นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ จึงมีมติให้ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ ตู้ไม้ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส รถเข็นทำความสะอาดแผล และเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 11 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

 1. สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 4 รายการ คือ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) สำนักพัฒนาสังคม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 6 รายการ อาทิ ตู้เหล็กนิรภัย โต๊ะทำงานระดับ 1-2 โทรสาร และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 4 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

  ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

 

  

 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560

 1. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานเขตลาดกระบัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,334 รายการ อาทิ เก้าอี้หมุนปรับระดับมีพนักพิง พัดลมระบายอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799919
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15556
17713
87050
3630358
257426
471627
3799919

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 21:56

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์