RSS

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. สอบราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 78 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมชนิดแขวน เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย เก้าอี้ไฟเบอร์ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 301, 302 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 30 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 เครื่องขยายเสียง พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียน เข้าสู้ราคาในวันที่ 30 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ในวันที่ 29 ส.ค. 60 เวลา 09.00-11.00 น. สอบถามโทร. 0 2233 6329 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม.ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (โป๊ะเหล็ก) จำนวน 2 แห่ง ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2457 5986 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

          1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 28 เม.ย. 60 ออกไปก่อน ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,868 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโอเมก้า เก้าอี้โพลีพรอพิลิน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 1 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง  สอบถามโทร. 0 2427 9098 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2863 1377,0 2437 0123ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

1. กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ  รวม 152 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 60

     1.2 จ้างเหมาจัดทำเตียงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 381 หลัง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตพระโขนง กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง (ครั้งที่ 2) เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ส.ค. 60 สอบถาม  โทร. 0 2311 2573, 0 2311 4015 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2271 2162 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...