ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขั้นตอนการจัดหาและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และให้เปิดกว้างที่สุด โดยไม่มุ่งกีดกันหรือสนับสนุนครุภัณฑ์ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือผู้ขายรายหนึ่งรายใด และให้เกิดการแข่งขันด้านราคาหลายราย ได้พัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมาหนคร กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2326 7711 ต่อ 230-1 โทรสาร 0 2326 7233 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตคลองสามวา ประมูลจ้างปรับปรุงไหล่ทางซอยหทัยราษฎร์ 39 จากซอยพิมทอง ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตคลองสามวาและที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง แต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0307 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560

1. กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV fold fog generator)ชนิดสะพายหลัง จำนวน 20 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 60 สอบถามโทร 0 2245 8078 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

1. กองกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 25 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. 2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อ Manidipine Hydrochloride 20 mg. จำนวน 400,000 เม็ด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2580 8782 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

 

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อกระดาษขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจขอรับเอกสาร        ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2863 1377,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกมไหสวรรย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 1230 ในวันและเวลาราชการ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 3,027 รายการ วัสดุจำนวน 1,100 รายการ อาทิ ซุ้ม เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติระบบดิจิตอล และรถดับเพลิง(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน สอบถามโทร. 0 2433 4558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

  1. หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจัดซื้อสื่อการสอนภาษาอาหรับ ชุดเรียนรู้ภาษาอาหรับ ด้วยนิทาน (1 ชุด มี 10 เล่ม) จำนวน 946 ชุด ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานนิเทศ การศึกษา 3 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3429 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นขอเปลี่ยนแปลงวันที่เสนอราคา จากเดิม วันที่ 4 ก.ค. 60 เป็น วันที่ 14 ก.ค. 60 สำหรับรายละเอียดอื่นเป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ สอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800038
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15675
17713
87169
3630358
257545
471627
3800038

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:10

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์