ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,868 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโอเมก้า เก้าอี้โพลีพรอพิลิน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 1 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง  สอบถามโทร. 0 2427 9098 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2863 1377,0 2437 0123ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

1. กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ  รวม 152 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 60

     1.2 จ้างเหมาจัดทำเตียงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 381 หลัง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตพระโขนง กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพระโขนง (ครั้งที่ 2) เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ส.ค. 60 สอบถาม  โทร. 0 2311 2573, 0 2311 4015 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

1. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2271 2162 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจ้างบำรุงรักษารายการค่าใช้จ่าย    ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรุงเพทมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. 2 เขตดินแดง บัดนี้ถึงวันที่ 18 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

1. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 198 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน รถจักรยานยนต์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 17 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 60 เวลา 09.00-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปลี่ยนแปลงการประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 106 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. แก้ไขเป็น ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมกระดูกและไขสันหลังพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้าง และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799946
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15583
17713
87077
3630358
257453
471627
3799946

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:01

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์