RSS

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  1,182 รายการ อาทิ เก้าอี้เหล็กบุนวม ใช้ในห้องประชุม โต๊ะทำงานระดับ 7-9 ไมโครโฟนคออ่อน เตรื่งตัดหญ้าแบบสายสะพายฯ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 10 เม.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตยานนาวา สอบถามโทร. 0 2294 2395 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตพระนคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  214 รายการ อาทิ รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน พัดลมไอน้ำ เก้าอี้เหล็กที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำ เครื่องปรับอากาศ และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบริรักษ์ราชา  ชั้น 5 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายต่างๆ และโรงเรียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสู้ราคา หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพระนคร

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

1. สำนักงานเขตบากอกน้อย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  974 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6    เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล พัดลมไอน้ำ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา  ในวันที่ 22 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร A สำนักงานเขตบางกอกน้อย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง สำนักอนามัย กทม. ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 54 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 พัดลมเหล็กที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ พัดลมแบบติดเพดาน เครื่องคอมพิวตอร์ และเครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้าฯลฯ  ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา 09.10-09.40 น. ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนี้สอบถามข้อมูลได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มี.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตบางพลัด  กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  355รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6, เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6, ปั๊มน้ำ, เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน, และรถบรรทุกขนาด 1ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 21มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7สำนักงานเขตบางพลัด ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางพลัดและสถานที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20-14มี.ค. 61สอบถามโทร. 0 2434 6372ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตพญาไท กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  89 รายการ อาทิ ตูไม้ประตู 2 บาน เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพญาไท ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตพญาไท ตั้งแต่วันที่ 12-14 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตภาษีเจริญ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  721 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ห้องใหญ่) สำนักงานเขตภาษีเจริญ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มี.ค. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 1. สำนักงานเขตดอนเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 735 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2พัดลมแบบติดผนัง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มี.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตดอนเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง ตั้งแต่บัดนี้บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2565 9406 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ อาทิ รถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายธุรการ ตึกเสพติดชั้น 3  ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...