ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

1.สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนด    การเสนอราคา จากวันที่ 22 ก.ย. 60 เป็นวันที่ 27 ก.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

1. กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ อาทิ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเล่นเทป และเครื่องขัดพื้น ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพนักงานขับรถยนต์ชั้นใต้ดิน กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 26 ก.ย. 60  ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น. และติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 369 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน พัดลมติดเพดาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องให้ออกซิเจน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริธร สอบถามโทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 10457 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

1. สำนักงานเขตสาทร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 4) จำนวน 144 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้โพลีพรอพิลิน โต๊ะไม้บุโฟเมก้า เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องปรับอากาศฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเขตสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2212 4450, 0 2211 0889 ต่อ 7233 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน  ตู้เหล็กประตู 2 บาน โทรศัพท์ภายใน เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา09.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 ต่อ 3232,3234 โทรสาร 0 2662 9248 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 370 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมแบบตั้งพื้น รถเข็นอาหาร และเครื่องช่วยหายใจฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

          1. กองวิชาการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 201 รายการ อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องปรับอากาศ และตู้เหล็ก 4 ลิ่นชักฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเว๊ลานต้นไทร สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. กำหนดของได้ในวันที่  16 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ณ กองวิชาการ สำนักการแพทย์ ชั้น 6 สอบถามโทร. 0 2222 5141 โทรสาร 0 2224 2969 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

1. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร กบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอรับทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2246 0272 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 เตียง เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

     1.2 จัดซื้อระบบประจำห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

          รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-7 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800025
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15662
17713
87156
3630358
257532
471627
3800025

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:09

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์