ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

1. กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 รายการ  รวม 152 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ส.ค. 60

     1.2 จ้างเหมาจัดทำเตียงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 381 หลัง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8049 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อโทรทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี  พร้อมเผยแพร่ออกอากาศ ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน” จำนวน 4 รายการ กิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 6 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5ต่อ 3427 ในวันและเวลาราชการ

3. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาซื้อรถ Emergency สำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 18 คัน ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2863 1377,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ อาทิ เคาน์เตอร์ พัดลมแบบตั้งพื้น กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอลฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 11 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ เขตสายไหม สอบถามโทร. 0 2536 0163 โทรสาร 0 2536 0162 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 11 ส.ค. 60 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  สอบถามโทร. 0 2326 7711 ต่อ 230-1 โทรสาร 0 2326 7233 ในวันและเวลาราชการ

6. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ผ่านจอแสดงผลริมเส้นจราจร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2248 6332 ในวันและเวลาราชการ

7. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องผลิตอากาศเพื่อการหายใจ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของอาคาร 72 พรรษามหาราชินี (แบบรวมอะไหล่ที่มีอายุการใช้งาน ในระยะเวลาที่ให้บริการ) จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7345, 0 2289 7778 โทรสาร 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

8. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     8.1 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง

     8.2 จัดซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม จำนวน 1 เครื่อง

รายการที่ 8.1-8.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050,0 2289 7778 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner