ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปลี่ยนแปลงการประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 106 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. แก้ไขเป็น ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 45 รายการ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน พัดลมแบบตั้งพื้น และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 21 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง สำนักอนามัย ในวันที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2277 2660 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานเขตยานนาวา กทม. สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2294 4422 ในวันและเวลาราชการ

4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็ทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเสนอราคา ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้เพียงรายเดียว กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกการประกาศฯ ดังกล่าว ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

5. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. สอบราคาจำนวน 3 รายการ

     5.1 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ของกรุงเพทมหานคร รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 60

     5.2 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 1 ระบบ (เขตพระนคร บางนา สาทร ดอนเมือง และบางกะปิ) รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60

     5.3 จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกรุงเทพมหานคร รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ส.ค. 60

รายการที่ 5.1-5.3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. 2 เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2247 6993 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

                 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner