ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

  1. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สำนักการแพทย์ กทม. เชิญชวนเสนอราคาการจัดหา ผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและผลไม้ จำนวน 3 ร้านและ 1 ชุ้ม รวม 4 ร้านค้า ภายในศูนย์อาหารของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.ได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ยื่นซองเสนอราคาพร้อมลงทะเบียนผู้เสนอราคาและวางหลักประกันซอง ในวันที่ 2 เม.ย. 61 เวลา 10.00-10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารคุณแม่อบทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 สอบถามโทร. 0 2241 6500 ต่อ 8411 โทรสาร 0 2241 6527ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------       (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner